Τετραώροφο κτίριο πολυτελών διαμερισμάτων με πατάρι στον τελευταίο οροφο και υπόγειες αποθήκες στη περιοχή του Αγίου Δημητρίου2022-08-13T11:21:05+03:00

Ο ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Αναλαμβανουμε την διαχείριση του σχεδιασμού, του χρονικού προγραμματισμού, των πόρων, του κόστους  και  της παρακολούθησης του έργου. Τα πλεονεκτηματα είναι η βελτίωση της ποιότητας του έργου, τα χαμηλότερα κόστη, η μικρότερη διάρκεια επίτευξης στόχου. Τα αποτελέσματα είναι ο καλύτερος εσωτερικός συντονισμός, η βελτίωση παραγωγικότητας τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους και η αύξηση της αξιοπιστίας. Τέλος ως αποτέλεσμα των προηγούμενων η ικανοποίηση των πελατών λόγω της παράδοσης έργου εξαιρετικής ποιότητας.

Λαμβάνουμε υπ όψιν βασικά χαρακτηριστικά project όπως: Την έναρξη και λήξη, τον κύκλο ζωής του project, τον προϋπολογισμό, τις επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες, την χρήση πόρων διαφορετικών τμημάτων και τον συντονισμό τους, τον – τους κύριους φορείς ευθύνης με ομαδική λειτουργία επιλύουμε βασικά προβλήματα εργασιών όπως εργασιακά προβλήματα, υπέρβαση χρονοδιαγραμμάτων, υπερβάσεις κόστους, σωστή διαχείριση πόρων και κεφαλαίων, ξεπερνώντας Διοικητικές ανεπάρκειες, την έλλειψη τυποποίησης προτύπων, ελλιπής οργανωτική υποδομή, ανεπαρκής πληροφόρηση, ανεπαρκείς οικονομικές προβλέψεις, ασάφεια στόχων, και συμπιέζουμε τον χρόνο υλοποίησης.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1η φάση: Προϋπολογισμός Σχεδιασμός του project.
Προγραμματισμός και Κατάρτιση ημερολογίων, δημιουργείται, το Σχέδιο Δράσης (Project Plan), το οποίο περιλαμβάνει: Κατάρτιση επιμέρους προϋπολογισμών. Κατάρτιση γενικού προϋπολογισμού. Καταμερισμός πόρων. Δημιουργία χρονοπρογραμμάτων.
2η φάση: Καθορισμός επιμέρους εργασιών έργου.
Με την πάροδο του χρόνου, η γενικότερη μελέτη, σταδιακά καταλήγει σε μια πιο αναλυτική μελέτη, η οποία περιγράφει λεπτομερώς τα τεχνικά, οικονομικά, χρονικά χαρακτηριστικά του project, όπως ο κύκλος ζωής του σχεδίου. Ξεκινούν εργασίες υλοποίησης project.
3η φάση: Υλοποίηση.
Αγοράζονται υλικά κ.λπ. έργου γίνεται εγκατάσταση – ανθρώπων, – συνεργείων, – εξοπλισμού κ.λπ. Αναπροσαρμόζονται οι μελέτες και ο προϋπολογισμός, αναλόγως με τα προβλήματα, που εμφανίζονται κατά την εξέλιξη του project. Αρχίζει παρακολούθηση εξέλιξης των κατασκευή εργασιών σε σχέση με μελέτες.