Συμβουλευτική για κτίρια & επεμβάσεις

Επιλογή στρατηγικής κατασκευών

Παρέχουμε βοήθεια έτσι ώστε να:

 • επιλεγεί ο τρόπος κατασκευής και τα σωστά υλικά κατασκευής
 • πραγματοποιηθεί και να ακολουθηθεί ο σωστός  ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα παθητικά και ενεργητικά ηλιακά συστήματα και άλλες ενεργειακές λύσεις
 • να δοθεί η πρέπουσα σημασία στη χρήση, διαχείριση, εξοικονόμηση ενέργειας, συμπαραγωγή, εναλλακτικές και ήπιες μορφές ενέργειας
 • να ακολουθηθεί με ακρίβεια η την ολοκληρωτική διαχείριση έργου (project management).

Συμβουλευτική διαπραγμάτευσης – διαμεσολάβησης

Η διαδικασία περιλαμβάνει έλεγχο της εξέλιξης ενός έργου και πιο αναλυτικά:

 • Επεμβάσεις στο ιδιωτικό συμφωνητικό με τον εκάστοτε ανάδοχο στον σωστό τρόπο εκτέλεσης των εργασιών για κάθε εργασία και σε κάθε στάδιο εργασίας.
 • Απ’ ευθείας συνεννόηση με τον ανάδοχο του έργου για λεπτομέρειες και αποσαφηνίσεις ως προς την εκτέλεση των εργασιών. Ενημέρωση Εργοδότη και προγραμματισμός.
 • Συνεχης παρουσία  και παρακολούθηση προόδου του έργου. Συναντήσεις με Ανάδοχο και Εργοδότη.
 • Βοήθεια στον Εργοδότη ως προς τις αναλυτικές επιμετρήσεις ένσημα ΙΚΑ εκταμιεύσεις στον Εργολάβο και τήρηση ημερολογίου εργασιών.

Έλεγχος νομιμότητας

Τακτοποίηση αυθαιρέτων – ανακαίνηση – εκτίμηση – επενδυτικό πλάνο

Ελέγχονται τα κτίρια για τυχόν αυθαιρεσίες, γίνεται η εκτίμηση του ακινήτου και μια σειρά προτάσεων αναβάθμισης τόσο αισθητικής, στατικής όσο και ενεργειακής. Πιο αναλυτικά:

 • Εξετάζεται η νομιμότητα του ακίνητου, έχοντας λάβει υπ’ όψη μας όλα τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα τα οποία απαιτούνται.
 • Ελέγχονται το κτίριο και το οικοπέδου (οπτικά). Εκτιμάται η άξια του ακίνητου. Γίνεται μια πρώτη εκτίμηση κόστους ανακατασκευής.
 • Παρέχονται προτάσεις ανακατασκευής (αρχιτεκτονικά σχέδια) και συνολικό κόστος ανακατασκευής. Βοηθάται η προώθηση σε μεγάλα μεσιτικά γραφεία προς πώληση.
 • Εξετάζεται η  δυνατότητα επιδότησης μέσω συμβουλευτικής υποστήριξης για ένταξη σε επενδυτικά προγράμματα με κεφάλαια από διάφορους αναπτυξιακούς νόμους

Επιπλέον για ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε προνομιακή τοποθεσία, για παράδειγμα  κτίρια ιστορικού ενδιαφέροντος ή σε χώρους ιδιαιτέρου κάλους ή ακίνητα που από μόνα τους έχουν ιδιαίτερα αισθητικά  χαρακτηριστικά, η διαδικασία που ακολουθείται περιλλαμβανει ολα τα προηγούμενα χαρακτηριστικα και επιπλεον τα ακόλουθα:

 • Λαμβάνουμε υπ’οψη και αξιολογούμε τις ιδιαιτεροτητες, αναζητούμε η και συντάσσουμε τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα τα οποία απαιτούνται.
 • Καταρτίζουμε ένα real estate αναπτυξιακό πρόγραμμα στο ακίνητο και παρουσιάζονται διάφορες προτάσεις:
 • Aναλάμβανουμε την προώθηση και προβολή προς πώληση του ακίνητου η ως κατοικία η ως ξενοδοχείο, ή ότι άλλο.

Επιπλέον για ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε προνομιακή τοποθεσία, για παράδειγμα  κτίρια ιστορικού ενδιαφέροντος ή σε χώρους ιδιαιτέρου κάλους ή ακίνητα που από μόνα τους έχουν ιδιαίτερα αισθητικά  χαρακτηριστικά, η διαδικασία που ακολουθείται περιλλαμβανει ολα τα προηγούμενα χαρακτηριστικα και επιπλεον τα ακόλουθα:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ του Κτηρίου

 • Σύνταξη ολοκληρωμένου φακέλου και ανέβασμα των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφν στο σύστημα του Τ.Ε.Ε..